การวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

ทุนวิจัยปี 63 เขียนอย่างไรให้ได้ทุน

รวมบทคัดย่อ ประชุมวิชาการปี 2562 เขตสุขภาพที่10

Chaliya Wamaloon:ICCN2019 Paris,France:The Model Development of Caregiver Skills for the End of Life's Cancer Patients

Sopit Tubtimhin:ICCN2019 Paris,France:Factors Associated with Recurrence and Long-Term Survival in Younger and Postmenopausal Women with Breast Cancer